Veri Sorumlusu: Havelsan Teknoloji Radar A.Ş.
 Çınar Mah. Çankırı Yolu 7.km Akyurt Ankara

Havelsan Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “HTR” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda HTR’ye yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında işe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri amaçlarıyla iş sözleşmesinin kurulması ve işveren sıfatıyla HTR tarafından aday başvurularını değerlendirme ve insan kaynakları politikalarını gerçekleştirme kapsamında bu amaçlarla sınırlı olarak işlemekteyiz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
● Ad,
● Soyad,
● Doğum Yeri
● Doğum Tarihi
● TC Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İşe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri, iş sözleşmesinin kurulması ve işveren sıfatıyla HTR tarafından aday başvurularının değerlendirilmesi ve insan kaynakları politikalarının gerçekleştirilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, HTR tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz insan kaynakları veri tabanı sistemine giriş yapılarak toplanmaktadır.


İletişim, Eğitim ve Özgeçmiş Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
● Adres,
● E-posta,
● Telefon Numarası
● Askerlik Durumu
● Eğtim Durumu
● Geçmiş İş Deneyimleri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
İşe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri, iş sözleşmesinin kurulması ve işveren sıfatıyla HTR tarafından aday başvurularının değerlendirilmesi ve insan kaynakları politikalarının gerçekleştirilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, HTR tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz insan kaynakları veri tabanı sistemine giriş yapılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz,

● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, insan kaynakları faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, gerekli olması halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışan adayları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na

aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Yurt Dışına Aktarılıyor mu?
Kişisel verileriniz, iş süreçlerimizde yurt dışına aktarılmamaktadır.
 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;
● Islak imzalı ve Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ile Çınar Mah. Çankırı Yolu Akyurt Ankara adresine bizzat başvurarak,
● Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselveriler@htr.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle htrtr@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
HTR’ye iletebilirsiniz.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda (www.htr.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz) seçilen usullerinden biri ile gönderilir.